Qi Gong Systems Taught

  • Ba Duan Jin
  • Zhan Zhuang
  • Makko Ho
  • Lian Gong
  • Dao Yin
  • Auxiliary exercises